Tut Unlock FAQ 723 FAQ Mạo Danh Cân Spam - Nguyễn Toàn Thắng

- TUT Unlock Apps 723 Cân Spam FAQ Mạo Danh
=) Đăng ký kênh để nhận video mới : youtube.com/iwthang
- Điều Kiện : 1 Cmnd Max Chuẩn Nhé ?
- B1 : Fake IP Mexico + Ngôn Ngữ EngLish ( Uk )
- Vào All 6 Link Contact :
https://m.facebook.com/help/contact/183000765122339
- Dòng 1 : Cmnd
- Dòng 2 : Email Facebook Bị Khóa
https://m.facebook.com/help/contact/141492042636062
- Dòng 1 : Tên
- Dòng  2 : Email
- Dòng 3 : I can verify identity by ID card, but that does not mean Facebook can not open account for me!
https://m.facebook.com/help/contact/260749603972907
- Dòng 1 : Email
- Dòng 2 : Tên
- Dòng 3 : Cmnd
- Dòng 4 : I can verify identity by ID card, but that does not mean Facebook can not open account for me!
https://m.facebook.com/help/contact/317389574998690
- Dòng 1 : Tên
- Dòng 2 : Ngày Sinh
- Dòng 3 : I can verify identity by ID card, but that does not mean Facebook can not open account for me!
- Dòng 4 : Email
https://m.facebook.com/help/contact/357439354283890
- Dòng 1 : Email
- Dòng 2 : I can verify identity by ID card, but that does not mean Facebook can not open account for me!
- Dòng 3 : Úp CMND Or Không Úp Cũng Được
https://m.facebook.com/help/contact/237843336274237
- Dòng 1 : Tên
- Dòng 2 : Họ
- Dòng 3 : email
- Dòng 4 : Ngày sinh
- Dòng 5 : Cmnd
- Dòng 6 : Tick I agree
- Cách Rép Mail :
- Confirm My Accounts Whit ID CARD
- Kèm Cmnd Rồi Gửi ? Hóng Account Về

Chế thêm :
IP Hà Lan NN UK
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Please confirm my ID and unlock my accounts !
Thanks the Facebook team.
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Please confirm my ID and unlock my accounts !
Thanks the Facebook team.
HÓng
 TUT BY : Nguyễn Toàn Thắng ( IW Thắng)

No comments